CO2.Earth Webová služba
Podmínky používání

 

Poslední aktualizace: září 20, 2015

 

Tato webová stránka s URL http://co2.earth je vlastněn a provozován společností Pro Oxygen. Pojem „Pro Oxygen“ nebo „nás“ nebo „náš“ nebo „my“ označuje Pro Oxygen, vlastníka webových stránek a provozovatele „webové služby“ („služba“).

Přístupem nebo používáním Služby souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito „podmínkami použití“ („Podmínky“), které společně s našimi soukromí a sušenky zásady upravují vztah Pro Oxygen s vámi v souvislosti s touto službou a přijímají všechny právní důsledky. Pokud s těmito podmínkami, zcela nebo zčásti, nesouhlasíte, službu prosím nepoužívejte. 

Před použitím služby prosím tyto podmínky pozorně přečíst.

Váš přístup a používání webových stránek je založen na přijetí a dodržování těchto podmínek. Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a ostatní, kteří přistupují nebo službu používat.

 

Obsah

 

Naše služba vám umožní psát odkaz, ukládat, sdílet a jinak zpřístupnit určité informace, text, grafiku, video nebo jiný materiál ( "obsah"). Nesete odpovědnost za obsah, který příspěvek službě, včetně jeho zákonnosti, spolehlivosti a vhodnosti.

Vyvěšením obsah ke službě, dáváte nám právo a licenci používat, upravovat, veřejně předvádět, veřejně zobrazovat, reprodukovat a distribuovat takový Obsah dál a prostřednictvím služby. Zůstávají vám veškeré vaše práva k obsahu, který odešlete, zveřejníte nebo zobrazíte, nebo prostřednictvím služby a ty jsou zodpovědné za ochranu těchto práv. Souhlasíte s tím, že tato licence zahrnuje právo pro nás, aby váš obsah k dispozici ostatním uživatelům služby, kteří mohou také využít svůj obsah v souladu s těmito podmínkami.

Prohlašujete a zaručujete, že: (i) obsah je tvoje (ji vlastníte), nebo máte právo jej užívat a udělit nám práva a licence, jak je uvedeno v těchto podmínkách, a (ii) vysílání svého obsahu na nebo prostřednictvím služby neporušuje práva na soukromí, práv na ochranu osobnosti, autorská práva smluvní práva nebo jiná práva jakékoliv osoby.

Vyhrazujeme si veškerá práva ke blokovat nebo odstranit sdělení nebo materiály, které určíme jako: (a) urážlivé, pomlouvačné nebo obscénní; (B) podvodné, klamavé nebo zavádějící; (C) v rozporu se autorského práva, ochranné známky, nebo jiná práva k duševnímu vlastnictví jiné osoby nebo; (D) urážející nebo jinak nepřijatelné pro nás podle našeho uvážení.

Berete na vědomí, že tím, že jste se schopností zobrazovat a distribuovat obsah vytvářený uživateli na služby, jsme pouze působí jako pasivní prostředník pro takovou distribucí a neprovádí žádnou povinnost nebo závazek vztahující se na všechny obsahu nebo činností na služby ,

 

Účty

 

Když vytvořit účet s námi, musíte nám poskytnout informace, které jsou přesné, úplné a aktuální za všech okolností. Pokud tak neučiníte, představuje porušení podmínek, které mohou vést k okamžitému ukončení vašeho účtu na naší službě.

Nesete odpovědnost za zachování heslo, které používáte pro přístup ke službě a pro jakékoli činnosti nebo činnosti v rámci svého hesla, zda je heslo s našimi službami nebo služby třetích stran.

Souhlasíte s tím, aby neprozradili své heslo žádné třetí straně. Musíte nás okamžitě informovat poté, co se dozví o jakémkoli narušení bezpečnosti nebo neoprávněné použití svého účtu.

Nesmíte použít jako uživatelské jméno jméno jiné fyzické či právnické osoby, nebo že není v souladu se zákonem k dispozici pro použití, na známku jménem nebo ochrannou, která je předmětem jakýchkoli práv jiné fyzické či právnické osoby jiné než ty bez příslušného povolení, ani jméno, které jinak urážlivé, vulgární nebo obscénní.

 

Odkazy na jiné webové stránky

 

Služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nevlastní ani nekontroluje CO2.Earth.

CO2.Earth nemá kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů ani praktikami webových stránek nebo služeb třetích stran a nepřebírá žádnou odpovědnost za ně. Dále to berete na vědomí a souhlasíte CO2.Earth není odpovědný ani přímo ani nepřímo odpovědný za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním na jakýkoli takový obsah, zboží nebo služby dostupné na nebo prostřednictvím takových webových stránek nebo služeb.

Důrazně doporučujeme přečíst si podmínky a zásady ochrany soukromí jakýchkoli webových stránek či služeb třetích stran, které navštívíte.

 

Ukončení

 

Můžeme ukončit nebo pozastavit přístup k okamžitému naší službě, bez předchozího upozornění nebo závazku, z jakéhokoliv důvodu, včetně, bez omezení, v případě porušení smluvních podmínek.

Všechna ustanovení Podmínek platí i po ukončení, včetně, bez omezení vlastnických ustanovení, zřeknutí se záruk, odškodnění a omezení odpovědnosti.

Po ukončení vaše právo používat Službu bude okamžitě ukončeno. Chcete-li ukončit svůj účet, můžete jednoduše přestat používat službu.

 

Odškodnění

 

Souhlasíte s tím, odškodnit, chránit a bránit Pro kyslík, jeho podstatou, úředníky, ředitelé, zástupci, zaměstnanci, dodavatelé, a nabyvatele licencí, dodavatele a činidel, proti jakýmkoli nárokům, ztráty, škody, závazků, nákladů akce nebo požadavky.

Mezi ně patří, ale nejsou omezeny na: (a) právní a účetní poplatky vyplývající z vašeho používání služby; (B) vaše porušení některého z těchto Podmínek; (C) něco zveřejníte nebo nahrát na služby; a (d) jakákoliv činnost související s vaším účtem. To zahrnuje jakýmkoli nedbalým nebo protiprávní jednání ze strany vás, osoba nebo subjekt přístup ke službě pomocí svého účtu, zda je tento přístup získat prostřednictvím podvodných či nezákonných prostředků.

 

Omezení odpovědnosti

 

Pro Kyslík, její ředitelé, zaměstnanci, partnery, agenty, dodavatelé nebo přidružené společnosti, nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo škody, přímé či nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo represivní škody, včetně, bez omezení, ekonomické ztráty, ztrátu nebo poškození k elektronickým médiím nebo datům, dobrého jména nebo jiných nehmotných ztrát, které vyplývají z (i) vašeho přístupu nebo používání služby; (Ii) vaše neschopnost přistupovat ani jej používat službu; (Iii) každé jednání, nebo obsah jakékoliv třetí strany na nebo vztahující se k službě; (Llv) veškerý obsah získaný z nebo prostřednictvím služby; a (v) zamezení neoprávněného přístupu k používání nebo změnu vašich převodovek nebo obsahu, ať už na základě záruky, smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti) nebo jakékoliv jiné tvrzení právního, zda bychom byli informováni o možnosti takových škoda, ai když se zjistí, že náprava zde stanovená nesplní svůj základní účel.

 

Disclaimer A Non-Zbavení práv

 

Pro Oxygen neposkytuje žádné záruky, prohlášení nebo záruky jakéhokoliv druhu, pokud jde o webové stránky a související technologie. Jakékoliv údajně použitelné záruky, podmínky jsou vyloučeny, v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Vaše používání Služby je výhradně na vlastní nebezpečí. Služba je poskytována na bázi "jak je" a "jak jsou přístupné". Služba je poskytována bez záruky jakéhokoliv druhu, ať výslovné nebo implicitní, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel, neporušení nebo průběh výkonu, s výjimkou jak je stanoveno podle právních předpisů některého provincie v Kanadě. V takových případech musí provinční zákon platí v nezbytném rozsahu.

Pro Kyslík, její dceřiné a přidružené společnosti a její poskytovatelé licence nezaručují, že a) služba bude fungovat bez přerušení, bezpečné nebo jsou k dispozici v určitém čase nebo místě; b) budou opraveny veškeré chyby či nedostatky; c) služba je bez virů nebo jiných škodlivých složek; nebo d) výsledky pomocí služby splní vaše požadavky.

Jestliže porušíte kteroukoliv z těchto Podmínek a Pro Kyslík rozhodne se jednat okamžitě, nebo se rozhodne nejednat vůbec, Pro Kyslík budou i nadále nárok na všechna práva a opravných prostředků kdykoliv později, nebo v jiné situaci, kdy jste porušíte tyto Podmínky. Pro Kyslík nevzdává svých práv. Pro Kyslík nenese odpovědnost za údajné porušení těchto podmínek způsobených okolnostmi mimo jeho kontrolu. Osoba, která není smluvní stranou těchto podmínek musí mít žádná práva na vymáhání.

Nesmíte postoupit, sublicencovat nebo jinak převést některý z vašich práv vyplývajících z těchto Podmínek.

 

vyloučení

 

Jak bylo uvedeno výše, některé jurisdikce nedovolují vyloučení určitých záruk nebo vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, takže výše uvedená omezení nemusí vztahovat na Vás. Provinční zákony Kanady se mohou vztahovat na některé produkty a poskytované služby.

 

Rozhodné právo

 

Tyto podmínky se budou řídit, a interpretována a vymáhána v souladu s zákony v provincii Britská Kolumbie a zákony Kanady, jak je použitelná.

Pokud se některé ustanovení těchto Podmínek shledáno neplatným nebo nevynutitelným soudem kompetentní jurisdikce, pak zbývající ustanovení těchto Podmínek zůstanou v platnosti. Tyto Podmínky tvoří úplnou dohodu mezi námi týkající se naší služby, a nahrazují veškeré předchozí dohody, ústní ani jinou, ohledně služby.

 

Změny

 

Vyhrazujeme si právo na základě našeho vlastního uvážení, upravit nebo nahradit tyto podmínky kdykoli. V případě revize je materiál, budeme vynaloží přiměřené úsilí, aby poskytla výpověď nejméně 15 dnů před jakýmikoli novými podmínkami, které se efekt. To, co představuje podstatnou změnu bude určena podle svého uvážení.

Tím, že vstoupíte nebo používání této služby poté, co tyto revize vstoupí v platnost, souhlasíte, že jste vázáni změněnými podmínkami. Pokud nesouhlasíte s novými podmínkami, a to zcela nebo zčásti, prosím, přestat používat webové stránky a služby.

 

Kontakt

 

Pokud existují otázky týkající se těchto podmínek, obraťte se na nás.

Pro Oxygen
709 Yates Street, PO Box 8800
Victoria British Columbia V8W 3S3
Kanada

 

E-mail:    Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript.

Telefon: 1.250.884.6760